За компанията

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; водопроводни и канализационни услуги; експлоатация на водоснабдителен язовир; инженерингова дейност- проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води.

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационни мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Монтана в 99 населени места в 10 общиини. Населението ползващо услугата водоснабдяване е 141 000 жители, а услугата отвеждане на отпадните води – около 60 000. Във фирмата работят 368 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация, да осигуряват питейна вода и пречистване на отпадни води за цялото население в областта.

ВиК- Монтана е 51 процента собственост на държавата и 49 процента общинско дялово участие.
Дружеството е разделено на 9 технически района, които стопанисват, поддържат и експлоатират ВиК мрежите на населените места.

Разнообразният релеф на територията на региона (планински, полупланински и равнинен), климатичните условия, наличните водни ресурси и хидрогеоложката картина са основните фактори, довели до изграждането на почти всички видове водопроводни съоръжения за добиване и транспортиране на питейна вода.

В експлоатация са 192 броя водоизточници.
Дружеството стопанисва и управлява хидровъзел “Среченска бара”. Язовирът е изграден като годишен изравнител. От него се водоснабдяват 22 населени места в област Монтана, в т.ч. градовете Монтана, Вършец, Берковица, както и гр.Враца и други населени места от област Враца.
Към язовира има изградени помпена и пречиствателна станции.

Начини на плащане