Често задавани въпроси

КАКВО ДА СЕ РАЗБИРА ПОД РЕДОВНИ ВОДОМЕРИ?
– водомерът да има пломба БДС и да не е изтекъл срокът й;
– да е пломбиран входящият холендър на водомера към водопроводната тръба. Водомерите, които не отговарят на тези изисквания, не се отчитат от служителите на В и К – Монтана и се приемат за нередовни.


КАКВО СЪДЪРЖА ФАКТУРАТА ЗА ВОДА, ИЗДАДЕНА ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ?
1. Изписва се, че фактурата е за консумирана вода и номера на документа.
2. Името на абоната и уникалният партиден номер.
3. Адресът по местоживеене на абоната.
4. Старо, ново показание, разход на вода в м3 и отделно се изписват цената на водата, на канала и на пречистването на отпадни води за един кубически метър.
5. Под цифрите на показанията се изписват датите на отчет.
6. След стойността на сделката е записан ДДС – 20 %. Така се оформя крайната сума за плащане.


КОГА СЕ НАЧИСЛЯВА СЛУЖЕБНА КОНСУМАЦИЯ?
– когато водомерът не отговаря на изискванията и връченото предписание не е изпълнено;
– при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомерите;
– когато водомерът е свален за ремонт.
 

Как се разпределя разликата между консумацията на общия(главния) водомер и индивидуалните водомери в жилищните блокове и кооперации?
Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:
1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициентът за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата. (за справка: Наредба №9 за ползване на водоснабдителните и канализационните системи чл.30)


Причини, поради които се получава разлика между отчета на главния водомер и отчетите по апартаментните водомери в една жилищна сграда:

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 3%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер.
2. Периода на отчитане на главния водомер и апартаментните водомери, като тази разлика в по-голям период се изравнява.
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата.

Начини на плащане