Клиенти

Отчитане на потребената вода

(съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общите условия за предоставяне на ВиК укслуги на потребителите от „В и К” ООД- Монтана)

Потребителите ползващи ВиК услуги за стопански и обществени нужди с консумация над 20 куб.м./мес. и за общи водомери на сгради – етажна собственост във всички населени места на територията обслужвана от дружеството се отчитат ежемесечно.

Потребителите ползващи В и К услуги за питейно-битови нужди и потребителите ползващи ВиК услуги за стопански нужди с консумация до 20 куб.м./мес. във всички населени места на територията обслужвана от дружеството се отчитат минимум веднъж на три месеца.

На всеки два месеца „ВиК” ООД – гр.Монтана отчита показанията на индивидуалните водомери, а ежемесечно на общия водомер, който обхваща цялото количество изразходвана вода в сградата. При разлика между отчета по общия водомер и сумата от водопотреблението по индивидуалните водомери или начислени бази на брой живущи, разликата се разпределя пропорционално на индивидуалния разход във всеки имот (съгласно Наредба №4 на МРРБ). Преди датата за отчет, на видимо място в сградата на Вашия адрес, се поставя съобщение за точния ден и час за посещението.

За точно отразяване на консумацията на потребена вода във фактурата Ви е необходимо да осигурявате редовно достъп за отчет на показанията на водомера.

В случай, че не сте осигурили достъп на представителя на дружеството(инкасатора), може да направите самоотчет на показанията на Вашите водомери и се обадете на тел: 096/383255  в Центъра за обслужване на клиенти. Показанията може да подадете до 24 часа след датата на посещението и на представителя на дружеството (инкасатора).

В месеците между два реални отчета се начислява служебно изчислено количество вода, определено въз основа на средния разход в имота през предходни периоди (миналогодишен при служебните отчети , а при неосигурен достъп средно на последните два реални отчета). След извършване на действителен отчет на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

При непостоянно обитанеми обекти, задължение на клиента е да осигурява достъп в имота си на представител на ВиК оператора, най-малко веднъж на шест месеца за отчитане на водомерите.

Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях ВиК услуги в 30 – дневен срок след датата на фактуриране.

 
Начини и места за плащане

=  в БРОЙ  на касите на ВИК.

=  в БРОЙ  в офисите на селските ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ.

=  в БРОЙ  в офисите на ИЗИПЕЙ АД.

 

= с ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯбезкасово по интернет.

    чрез системите за електронни разплащания:  ePay.bg   и  Transcard.bg.

    - на банкомат чрез услугата B-Pay  -> следва да използвате код на търговец 50129,

    - плащане с SMS чрез услугата ePayGSM  ->  може да се регистрирате на банкомат от менюто B-Pay с код на търговеца 84064  или  да изпратите празен SMS на номер 1901.

 

= БЕЗКАСОВО  РАЗПЛАЩАНЕ  С  БАНКОВ  ПРЕВОД

- чрез  "ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ" през Вашата Банка.

- чрез  ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

    При  разплащането с банков превод попълните реквизитите:

Име на получател: "ВиК”  ООД  гр. Монтана,

Банкова сметка:  ОББ  АД  МонтанаIBAN:  BG55UBBS88881000098119

В основанието за превод напишете ,

  Вода на ...(Името на клиента)... Клиентския номер (абонат № ХХХХХХХ или

  платец № ХХХХХ )  по Фактура № ..... от  дата .......

 

= БЕЗКАСОВО РАЗПЛАЩАНЕ – ЧРЕЗ ТЕКУЩА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

   Потребителите физически лица могат да извършват плащания, чрез разплащателната си сметка в следните банки:

 Банка ДСК,  Райфайзенбанк АД,  Уникредит Булбанк АД

За целта е необходимо да имате разкрита разплащателна сметка и в клон на избраната от Вас банка  да заявите желанието си писменно.

Начини на плащане